תקנון האתר

שיתוף
הדפסה

בס”ד

תקנון

 1. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון המפורטים להלן.
 1. תוכן האתר ותקנון זה, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 1. אתר jbracing.CO.IL שבמסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות וסיטונאיות [לעיל ולהלן:”האתר”] של מכוניות שלט ומוצריהן [לעיל ולהלן:”המוצרים”] , מנוהל על ידי חברת פז פרימיום ח.פ 512738139 מרחוב תובל 23 [לעיל ולהלן:”פז פרימיום”/”החברה”] .
 1. החברה מפעילה מוקד שירות לקוחות במספר טלפון שמספרו 073-7966339 ובאמצעות כתובת האימייל כפי שמופיע בעמוד צור קשר באתר ובפקסימיליה שמספרה 03-6835573 בימים א-ה בין השעות 09:00-16:00.
 1. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
 1. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.
 1. דומיין האתר, האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו, ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים וכיוצ’ של המותג JBRACING, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם ועל כל פרט אחר בעצם הפעלת האתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.
 1. כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של החברה ו/או של צד ג’ שהוא שאישר את השימוש בהם לחברה או למי מטעמה.
 1. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה [לעיל ולהלן: “הלקוח”], מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
 1. הלקוח מצהיר כי הוא מעל גיל 14 וכי הואכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
 1. הלקוח מסכים בעצם ביצוע הפעולה באתר כי תהליך הרכישה באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד פז פרימיום ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של פז פרימיום על פי תקנון זה.
 1. תקנון זה יכול וישונה מפעם לפעם, ללא התראה מראש, תוקף כל שינוי לתקנון יהא ממועד ביצוע השינוי. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי פז פרימיום בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 1. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.
 1. החברה רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות יכובדו ע”י החברה בהתאם להוראות תקנון זה.
 1. תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר כהגדרתו באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 1. רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע”י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.
 1. השירות שניתן במסגרת CO.IL  מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי פז פרימיום לפי שיקול דעתה הבלעדי [לעיל ולהלן: “אזור השירות”].
 1. על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
 1. בעצם הרישום לאתר מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות של פז פרימיום ו/או JBRACING וכי פרטיו האישיים ישמרו במאגרי החברה ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון זה.
 1. הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, תיאלץ החברה לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחוייב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.


הזמנת המוצרים ואספקתם

 1. אזורי השירות המעודכנים נכון למועד זה הינם בכל תחומי משלוח דואר ישראל [להוציא ישובי האוטונומיה הפלשתינית].
 1. יובהר כי על אף האמור לעיל לפז פרימיום הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 1. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 1. הזנת ההזמנה במאגרי החברה, מתבצעת בהליך PENDING [השהייה] עד 3 ימי עסקים ולאחר אישור החברה לפרטי ההזמנה מבוצע סליקת התשלום בכפוף לאישור חברת האשראי. אם נבחרה צורת תשלום של אשראי טלפוני או מזומן, יש לבצעו עם נציג החברה.
 1. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה על ידי החברה ואישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
 1. רק ביצוע הזמנה באמצעות תהליך ההזמנה שבסיומו ידרש הלקוח למסור פרטי כרטיס אשראי לחיוב, ולאחר אישור החברה והפקת אישור חיוב מאת חברת האשראי, יתן תוקף להזמנה ולביצועה. כל צורת תקשורת אחרת עם החברה לענייו המוצרים לרבות משלוח הודעת דואר אלקטרוני אינם מחייבים את החברה.
 1. אישור ביצוע ההזמנה על ידי החברה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומותנה, בין היתר, בכך שהמוצר או הפריט הנבחר קיים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. במידה ואילו מן המוצרים או הפריטים שבהזמנה אינם נמצאים במלאי החברה, תודיע החברה ללקוח על כך. החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר או הפריט החסר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כנגד החברה ובלבד שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם, במידה ושילם, לחברה בגין המוצר או הפריט החסר או שהחברה תבטל את החיוב בגין המוצר או הפריט החסר במידה ובוצע.
 1. ביצוע ההזמנה יעשה באמצעות כרטיסי אשראי או מזומן בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לכבד סוגי כרטיסי אשראי אלה או לאפשר סליקתם של כרטיסי אשראי נוספים. החברה אינה מקבלת המחאות (צ’קים) או כל סוג תקבול אחר.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 1. משלוח המוצרים יתבצע לא יאוחר מ3 ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום .

בהתאם לבחירת שיטת המשלוח (דואר שליחים, דואר רשום או איסוף עצמי) יקבע זמן האספקה כמפורט באתר. החברה אינה אחראית על עיכובים במערכת הדואר שאינם בשליטתה. איסוף עצמי יתבצע בתאום מראש ובהתאם לנוחיות החברה וללקוח לא תהיה כל טענה בנושא זה.

 1. סליקת כרטיסי אשראי ברכישות המוצרים המוצעים למכירה באתר, מתבצעת באמצעות שירות הסליקה המופעל ע”י TRANZILA.

החברה מחזיקה באישור SP [SERVICE PROVIDER] INTERSPACE LTD. TRANZILA.

 1. המוצר/ים המוזמנים ושתמורתם שולמה ונפרעה, יסופקו ללקוח באמצעות דואר ישראל או באיסוף עצמי

.

 1. כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לרכישה מקוונת, על אף האמור יתכן ומוצרים שונים יאזלו מן המלאי מפעם לפעם ועל כן תימנע מכירתם באופן זמני. כמו כן מוצרים ופריטים שונים יכול ויפסק יצורם בשל החלפת קולקציה ו/או מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומשכך לא תתאפשר רכישתם לאחר אזילתם מן המלאי.
 1. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו שינויים ו/או הבדלים בין אופן תצוגת הפריטים והמוצרים, לרבות צבעי הפריטים והמוצרים ובין נראות המוצרים בפועל זאת כפועל יוצא מאיכות והעברת הצילום המועבר למחשב.
 1. פז פרימיום אינה אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינן בשליטתה: כוח עליון, שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או מבצעים צבאיים ו/או תקלות טכניות אחרות אצלה או בחברת השליחויות.

מדיניות החזרת מוצרים

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 1. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך בכתב, למוקד שירות הלקוחות באמצעות אי מייל כפי שמופיע באתר JBRACING או באמצעות הפקסימיליה שמספרה 03-6835573 או בדואר רשום לכתובת החברה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. במידה והודעת הביטול נעשתה באמצעות אימייל, מוקד השירות יחזיר מכתב תשובה המאשר את קבלת הפניה במשרד המוקד.
 1. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 1. במידה והפריט הוחזר פגום או ניזוק או משומש לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי. במידה וקיים חשש כי המוצר פגום מראשיתו, החברה תבדוק את המוצר וההחלפה תתאפשר או תסורב בהתאם לתוצאות הבדיקה.
 1. מובהר כי תוצאות ביטול עסקה כאמור, הן כקבוע בסעיף 14ה’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
 1. החברה רשאית לבטל ההזמנה כולה או חלקה:
 • אם נפלה, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו.
 • במידה והוזמן מוצר או פריט אשר אזל מן המלאי.
 • כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
 • כאשר ללקוח קיים ועומד חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע.
 • אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש.

הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר ללקוח וכל חיוב שחויב בו הלקוח יבוטל.

אחריות על המוצרים

 1. האחריות תינתן על ידי חברת פז פרימיום לבקרים, מנועים חשמליים, מטענים ומערכות שלט בלבד לתקופה של עד 3 חודשים.

האחריות חלה בעבור ליקויי ייצור בלבד כאמור בסעיף 39 לעיל ותקפה בתנאים הבאים:

 1. השימוש במוצר נעשה בהתאם להוראות היצרן
 2. המשתמש הנו בן -14 שנים ומעלה בעת השימוש.
 3. לא נעשה שימוש שמעבר ליעוד המקורי של המוצר
 4. לא בוצעו במוצר שינויים על ידי המשתמש לרבות החלפת חלקים מתוך תחזוקה שוטפת.
 5. האחריות אינה תקפה על שבר, קרע, או פגיעה במוצר, בשל שימוש שאינו סביר, או אי עמידה בתנאי השימוש המומלצים על ידי היצרן.
 6. האחריות אינה תקפה על אובדן או גניבה.

 

סוללות ודלקים

 1. ידוע ללקוח כי כלל הסוללות עלולות להתלקח בעת טעינה/שימוש/אחסנה

הטענת הסוללות תעשה רק על ידי מטען יעודי לסוללות אלו שאושר על ידי היבואן בכתב. יובהר כי אין באישור זה, ככל שינתן, כדי ליתן ולספק אחריות מצד החברה למטען שלא נרכש באמצעות החברה/האתר.

אין להטעין/להשתמש בסוללה פגומה/ניזוקה/שקיים חשש לפגם כגון נפיחות, פגיעה במעטפת, ריח או חוטים חשופים מחשש להתלקחות או התפוצצות

אין להטעין ללא השגחה! יש להמצא בטווח יד מהמטען בזמן טעינה אותה יש לבצע על ריצפת אבן או משטח שאינו דליק ולא בקרבת חומרים דליקים.

אין להטעין סוללה חמה או בסמוך לשימוש בה.

יש לאחסן את הסוללה בכלי מתכת סגור או בשק יעודי במקום מוצל וקריר ולא בקרבת חומרים דליקים.

אין האמור מעלה לסתור או להחליף את הוראות היצרן המצורפות למוצרים אותן יש לקרוא בעיון.

דלק הוא חומר דליק/נפיץ/רעיל ויש לשמורו הרחק ממקור אש והרחק מהישג ידם של ילדים ובעליי חיים.

דלק יש לשמור רק במיכל המקורי במקום קריר ויבש.

מובהר כי החברה אינה אחראית באופן ישיר או עקיף לכל נזק שיגרם לצד שלישי, מבנה או רכוש בשל שימוש בסוללות לתיום פולימר או דלק מטנול/ניטרו .

פרטיות

 1. מאגרי המידע של פז פרימיום ח.פ 512738139 רשומים על פי כל דין. שימוש באתר CO.IL מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי מידע אלה.
 1. בהתאם, ניתנת הסכמת הלקוח כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק, על-פי דרישות הדין הרלבנטיות והעדכניות וזאת כל עוד לא הודיע הלקוח לחברה אחרת.

במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו עליה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי פז פרימיום או מי מטעמה או מי באמצעותה.

 1. בהצטרפותו לשירות הניתן באתר, הלקוח מסכים להיכלל במועדון הלקוחות של החברה וכן כי מידע שתקבל החברה מהלקוח, לרבות פרטיו האישיים של הלקוח ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגרי מידע של פז פרימיום בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ”י שיקול דעתה של החברה ולהוראות כל דין.
 1. כן מסכים הלקוח ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו לשירות CO.IL, כי פז פרימיום תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהלקוח ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של החברה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות’ וכד’, מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, מתן שירותים ללקוחות וכן למטרת ניתוח ומחקר סטטיסטי בקשר לחברה ולרכישות שבוצעו באתר.
 1. החברה אף רשאית, למטרות הנ”ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות ללקוחות על פי שיקול
  דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן פז פרימיום רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין.

מובהר כי פרטי כרטיס האשראי שנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה אינם נשמרים במאגרי החברה והחברה לא תמסור מידע הנוגע לכרטיס האשראי לצדדים שלישיים.

 1. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיו ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.

הלקוח מאשר כי המידע שנמסר ו/או שימסור אודותיו במסגרת התקשרותו עם חב’ פז פרימיום בע”מ – אתרJBRACING, ישמר במאגר הלקוחות (מס’ רישום __________) למטרת ניהול, תפעול ושיווק וכן דיוור ישיר.

לפרטים, עדכון ו/או הסרה מרשימת הדיוור בכל עת, ניתן לפנות אל חברת פז פרימיום בע”מ [ח.פ. 512738139], בטל’ 073-7966337 ו/או באמצעות הודעת דוא”ל כפי שמופיע בעמוד ‘צור קשר’ באתר ובפקסימיליה שמספרה 03-6835573. ההסרה תתבצע עד 72 שעות ממועד קבלת הפניה בחברה [בימי העסקים].

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
 • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
 • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
 • שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

קבצי COOKIES “עוגיות”

 1. קובץ Cookie הוא קובץ קטן אשר מבקש רשות להיות ממוקם על הכונן הקשיח של המחשב. ברגע שאתה מסכים, הקובץ מנתח את תעבורת האינטרנט או מאפשר לך לדעת מתי אתה מבקר באתר מסוים. “עוגיות” מאפשרות ליישומי אינטרנט לטפל בך בתור משתמש ייחודי, או אדם פרטי. יישום אינטרנט יכול להתאים את פעילותו לפי העדפותיך, ומפעיל איסוף מידע על מנת לזכור את ההעדפות שלך.

אנו משתמשים בתוכנת סטטיסטיקה לאתרים, המזהה אילו דפים נמצאים בשימוש. זה עוזר לנו לנתח נתונים על תעבורת האינטרנט ולשפר את אתר האינטרנט שלנו על מנת להתאים אותו לצורכי הלקוח. אנו משתמשים במידע זה רק למטרות ניתוח סטטיסטי, והסטטיסטיקות של האתר אינן מזהות אותך באופן אישי כאדם או כמשתמש.

אנו גם משתמשים בשירות “רימרקטינג” (שיווק מחדש, Remarketing) כדי להציג מודעות רלוונטיות לאנשים שביקרו באתר לפחות פעם אחת.

מבקרים באתר אכן עשויים לצפות במודעות טקסט, מודעות תמונה, סרטונים וכלי מדיה נוספים של JBRACINGאו פז פרימיום באתרים של Google ובאתרים של צדדים שלישיים, המפרסמים מודעות של Google AdWords בתוכנית Adsense ודומותיה, כולל YouTube.

קבצי ‘עוגיות’ מסייעים לנו לספק לך אתר טוב יותר, בכך שהם מאפשרים לנו לעקוב אחר הדפים שאותם אתה מוצא שימושיים.

ה’עוגיה’ אינה נותנת לנו גישה למחשב שלך או כל מידע אודותיך, מלבד הנתונים שאותם תבחר לשתף אותנו בצורה פעילה – כמו למשל באמצעות מילוי טופס התקשרות.

אתה יכול לבחור אם לקבל או לדחות קבצי Cookie.

רוב דפדפני האינטרנט, כגון ‘מיקרוסופט אינטרנט אקספלורר’, ‘גוגל כרום’, ‘אפל ספארי’ או ‘מוזילה פיירפוקס’, מקבלים קבצי Cookie באופן אוטומטי, אך בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן כדי לסרב לקבל קבצי Cookie, אם הנך מעדיף זאת.

כמו כן, אתה יכול לבקר במנהל העדפות המודעות של Google כדי להפסיק לצפות במודעות.

חסימת עוגיות עשויה למנוע ממך להנות ממלוא היתרונות באתר.

הוראות דין וסמכות שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה במסגרת האתר והאמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 1. הסמכות הייחודית לשיפוט בעניין כל סכסוך בין הלקוח לחברה הינה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
התחברות משתמשים קיימים
או התחברו באמצעות אימייל וסיסמא